هاست

قیمت ارزان

پلن ۱ - لینوکس ۵۰ مگابایت

پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین 1عدد
کنترل پنل اختصاصی DirectAdmin

پلن ۲ - لینوکس ۱۰۰ مگابایت

پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین 1عدد
کنترل پنل اختصاصی DirectAdmin

پلن ۳ - لینوکس ۲۰۰ مگابایت

پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین 1عدد
کنترل پنل اختصاصی DirectAdmin

پلن ۴ - لینوکس ۵۰۰ مگابایت

پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین1عدد
کنترل پنل اختصاصی DirectAdmin

پلن ۵ - لینوکس ۱۰۰۰ مگابایت

پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین 2عدد
کنترل پنل اختصاصی DirectAdmin

پلن ۶ - لینوکس ۲۰۰۰ مگابایت

پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین 4عدد
کنترل پنل اختصاصی DirectAdmin

پلن ۷ - لینوکس ۵۰۰۰ مگابایت

پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین 6عدد
کنترل پنل اختصاصی DirectAdmin

پلن ۸ - لینوکس ۱۰۰۰۰ مگابایت

پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین 8عدد
کنترل پنل اختصاصی DirectAdmin

پلن ۹ - لینوکس ۲۰۰۰۰ مگابایت

پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین 10عدد
کنترل پنل اختصاصی DirectAdmin

پلن ۱۰ - لینوکس ۵۰۰۰۰ مگابایت

پهنای باند ماهانه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
کنترل پنل اختصاصی DirectAdmin