سرور میکروتیک ایران - با هزینه راه اندازی

سرور میکروتیک ایران - با هزینه راه اندازی 40فروش

رم
128M
پردازنده
1
فضای هارد
1GB
ترافیک ماهیانه
100GB
آپی اختصاصی
1
پورت سرور
100MBPS
هزینه ماهیانه40هزار تومان
هزینه راه اندازی 50هزار تومان

سرور مجازی میکروتیک ایران 50فروش

رم
128M
پردازنده
1
فضای هارد
1GB
ترافیک ماهیانه
100GB
آپی اختصاصی
1
پورت سرور
100MBPS
هزینه ماهیانه50هزار تومان
بدون هزینه راه اندازی