هاست ویندوز حرفه ای

Pro-500MB

ویژگی ها فنی و تنظیمات
POP3
PHP Support
SQL Server 2016
IIS Webserver
MVC 5
IMAP
IIS Remote
NET Framework 4.6
عودت وجه در تمامی دوره سرویس
پهنای باند نامحدود و امکان ارائه آی پی اختصاصی با درخواست
مجهز به هارد SSD با پردازنده و سخت افزار قوی تر نسبت به سرویس های معمولی
بک آپ گیری ساعتی سرویس
امکان بازیابی اطلاعات به ساعات دلخواه

 • Plesk Control Panel
 • * Addon Domain
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP Account
 • قابل نامحدود Database
 • قابل خرید Dedicated IP
Pro-1GB

ویژگی ها فنی و تنظیمات
POP3
PHP Support
SQL Server 2016
IIS Webserver
MVC 5
IMAP
IIS Remote
NET Framework 4.6
عودت وجه در تمامی دوره سرویس
پهنای باند نامحدود و امکان ارائه آی پی اختصاصی با درخواست
مجهز به هارد SSD با پردازنده و سخت افزار قوی تر نسبت به سرویس های معمولی
بک آپ گیری ساعتی سرویس
امکان بازیابی اطلاعات به ساعات دلخواه

 • Plesk Control Panel
 • * Addon Domain
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP Account
 • قابل نامحدود Database
 • قابل خرید Dedicated IP
Pro-2GB

ویژگی ها فنی و تنظیمات
POP3
PHP Support
SQL Server 2016
IIS Webserver
MVC 5
IMAP
IIS Remote
NET Framework 4.6
عودت وجه در تمامی دوره سرویس
پهنای باند نامحدود و امکان ارائه آی پی اختصاصی با درخواست
مجهز به هارد SSD با پردازنده و سخت افزار قوی تر نسبت به سرویس های معمولی
بک آپ گیری ساعتی سرویس
امکان بازیابی اطلاعات به ساعات دلخواه

 • Plesk Control Panel
 • * Addon Domain
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP Account
 • قابل نامحدود Database
 • قابل خرید Dedicated IP
Pro-3GB

ویژگی ها فنی و تنظیمات
POP3
PHP Support
SQL Server 2016
IIS Webserver
MVC 5
IMAP
IIS Remote
NET Framework 4.6
عودت وجه در تمامی دوره سرویس
پهنای باند نامحدود و امکان ارائه آی پی اختصاصی با درخواست
مجهز به هارد SSD با پردازنده و سخت افزار قوی تر نسبت به سرویس های معمولی
بک آپ گیری ساعتی سرویس
امکان بازیابی اطلاعات به ساعات دلخواه

 • Plesk Control Panel
 • 1 Addon Domain
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP Account
 • قابل نامحدود Database
 • قابل خرید Dedicated IP
Pro-5GB

ویژگی ها فنی و تنظیمات
POP3
PHP Support
SQL Server 2016
IIS Webserver
MVC 5
IMAP
IIS Remote
NET Framework 4.6
عودت وجه در تمامی دوره سرویس
پهنای باند نامحدود و امکان ارائه آی پی اختصاصی با درخواست
مجهز به هارد SSD با پردازنده و سخت افزار قوی تر نسبت به سرویس های معمولی
بک آپ گیری ساعتی سرویس
امکان بازیابی اطلاعات به ساعات دلخواه

 • Plesk Control Panel
 • 5 Addon Domain
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP Account
 • قابل نامحدود Database
 • قابل خرید Dedicated IP
Pro-10GB

ویژگی ها فنی و تنظیمات
POP3
PHP Support
SQL Server 2016
IIS Webserver
MVC 5
IMAP
IIS Remote
NET Framework 4.6
عودت وجه در تمامی دوره سرویس
پهنای باند نامحدود و امکان ارائه آی پی اختصاصی با درخواست
مجهز به هارد SSD با پردازنده و سخت افزار قوی تر نسبت به سرویس های معمولی
بک آپ گیری ساعتی سرویس
امکان بازیابی اطلاعات به ساعات دلخواه

 • Plesk Control Panel
 • 8 Addon Domain
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود FTP Account
 • قابل نامحدود Database
 • قابل خرید Dedicated IP