یافتن محصولها و سرویس ها

Pro-500MB
Control Panel:Plesk
Addon Domain:*
پارک دامنه :نامحدود
ساب دامنه :نامحدود
FTP Account:نامحدود
Database:قابل نامحدود
Dedicated IP:قابل خرید
ویژگی ها فنی و تنظیمات
POP3
PHP Support
SQL Server 2016
IIS Webserver
MVC 5
IMAP
IIS Remote
NET Framework 4.6
عودت وجه در تمامی دوره سرویس
پهنای باند نامحدود و امکان ارائه آی پی اختصاصی با درخواست
مجهز به هارد SSD با پردازنده و سخت افزار قوی تر نسبت به سرویس های معمولی
بک آپ گیری ساعتی سرویس
امکان بازیابی اطلاعات به ساعات دلخواه
1,550,000ریال سالانه
Pro-1GB
Control Panel:Plesk
Addon Domain:*
پارک دامنه :نامحدود
ساب دامنه :نامحدود
FTP Account:نامحدود
Database:قابل نامحدود
Dedicated IP:قابل خرید
ویژگی ها فنی و تنظیمات
POP3
PHP Support
SQL Server 2016
IIS Webserver
MVC 5
IMAP
IIS Remote
NET Framework 4.6
عودت وجه در تمامی دوره سرویس
پهنای باند نامحدود و امکان ارائه آی پی اختصاصی با درخواست
مجهز به هارد SSD با پردازنده و سخت افزار قوی تر نسبت به سرویس های معمولی
بک آپ گیری ساعتی سرویس
امکان بازیابی اطلاعات به ساعات دلخواه
2,650,000ریال سالانه
Pro-2GB
Control Panel:Plesk
Addon Domain:*
پارک دامنه :نامحدود
ساب دامنه :نامحدود
FTP Account:نامحدود
Database:قابل نامحدود
Dedicated IP:قابل خرید
ویژگی ها فنی و تنظیمات
POP3
PHP Support
SQL Server 2016
IIS Webserver
MVC 5
IMAP
IIS Remote
NET Framework 4.6
عودت وجه در تمامی دوره سرویس
پهنای باند نامحدود و امکان ارائه آی پی اختصاصی با درخواست
مجهز به هارد SSD با پردازنده و سخت افزار قوی تر نسبت به سرویس های معمولی
بک آپ گیری ساعتی سرویس
امکان بازیابی اطلاعات به ساعات دلخواه
3,950,000ریال سالانه
Pro-3GB
Control Panel:Plesk
Addon Domain:1
پارک دامنه :نامحدود
ساب دامنه :نامحدود
FTP Account:نامحدود
Database:قابل نامحدود
Dedicated IP:قابل خرید
ویژگی ها فنی و تنظیمات
POP3
PHP Support
SQL Server 2016
IIS Webserver
MVC 5
IMAP
IIS Remote
NET Framework 4.6
عودت وجه در تمامی دوره سرویس
پهنای باند نامحدود و امکان ارائه آی پی اختصاصی با درخواست
مجهز به هارد SSD با پردازنده و سخت افزار قوی تر نسبت به سرویس های معمولی
بک آپ گیری ساعتی سرویس
امکان بازیابی اطلاعات به ساعات دلخواه
5,250,000ریال سالانه
Pro-5GB
Control Panel:Plesk
Addon Domain:5
پارک دامنه :نامحدود
ساب دامنه :نامحدود
FTP Account:نامحدود
Database:قابل نامحدود
Dedicated IP:قابل خرید
ویژگی ها فنی و تنظیمات
POP3
PHP Support
SQL Server 2016
IIS Webserver
MVC 5
IMAP
IIS Remote
NET Framework 4.6
عودت وجه در تمامی دوره سرویس
پهنای باند نامحدود و امکان ارائه آی پی اختصاصی با درخواست
مجهز به هارد SSD با پردازنده و سخت افزار قوی تر نسبت به سرویس های معمولی
بک آپ گیری ساعتی سرویس
امکان بازیابی اطلاعات به ساعات دلخواه
8,450,000ریال سالانه
Pro-10GB
Control Panel:Plesk
Addon Domain:8
پارک دامنه :نامحدود
ساب دامنه :نامحدود
FTP Account:نامحدود
Database:قابل نامحدود
Dedicated IP:قابل خرید
ویژگی ها فنی و تنظیمات
POP3
PHP Support
SQL Server 2016
IIS Webserver
MVC 5
IMAP
IIS Remote
NET Framework 4.6
عودت وجه در تمامی دوره سرویس
پهنای باند نامحدود و امکان ارائه آی پی اختصاصی با درخواست
مجهز به هارد SSD با پردازنده و سخت افزار قوی تر نسبت به سرویس های معمولی
بک آپ گیری ساعتی سرویس
امکان بازیابی اطلاعات به ساعات دلخواه
12,700,000ریال سالانه