یافتن محصولها و سرویس ها

بیستون
فضای هاست:50MB
ترافیک ماهانه:3GB
هزینه سالانه:​18,000 تومان
Control Panel:Plesk
Backup:هفتگی
Addon Domain:ندارد
Park Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
Database:نامحدود
180,000ریال سالانه
320,000ریال دوساله
390,000ریال سه سالانه
پارسه
فضای هاست:100MB
ترافیک ماهانه:8GB
هزینه سالانه:​31,000 تومان
Control Panel:Plesk
Backup:هفتگی
Addon Domain:ندارد
Park Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
Database:نامحدود
310,000ریال سالانه
530,000ریال دوساله
665,000ریال سه سالانه
پاسارگاد
فضای هاست:500MB
ترافیک ماهانه:20GB
هزینه سالانه:​​54,000 تومان
Control Panel:Plesk
Backup:هفتگی
Addon Domain:ندارد
Park Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
Database:نامحدود
540,000ریال سالانه
930,000ریال دوساله
1,145,000ریال سه سالانه
نامحدود نقره ای
فضای هاست:فضا نامحدود
ترافیک ماهانه:ترافیک نامحدود
هزینه سالانه:​​680,000 تومان
Control Panel:Plesk
Backup:هفتگی
Addon Domain:ندارد
Park Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
Database:نامحدود
680,000ریال سالانه
1,170,000ریال دوساله
1,460,000ریال سه سالانه
نامحدود طلایی
فضای هاست:فضا نامحدود
ترافیک ماهانه:ترافیک نامحدود
هزینه سالانه:​​138,000 تومان
Control Panel:Plesk
Backup:هفتگی
Addon Domain:نامحدود
Park Domain:نامحدود
Sub Domain:نامحدود
FTP Account:نامحدود
Database:نامحدود
1,380,000ریال سالانه
2,370,000ریال دوساله
2,960,000ریال سه سالانه