هاست ویندوز ایران

بیستون
 • 50MB فضای هاست
 • 3GB ترافیک ماهانه
 • ​18,000 تومان هزینه سالانه
 • Plesk Control Panel
 • هفتگی Backup
 • ندارد Addon Domain
 • نامحدود Park Domain
 • نامحدود Sub Domain
 • نامحدود FTP Account
 • نامحدود Database
پارسه
 • 100MB فضای هاست
 • 8GB ترافیک ماهانه
 • ​31,000 تومان هزینه سالانه
 • Plesk Control Panel
 • هفتگی Backup
 • ندارد Addon Domain
 • نامحدود Park Domain
 • نامحدود Sub Domain
 • نامحدود FTP Account
 • نامحدود Database
پاسارگاد
 • 500MB فضای هاست
 • 20GB ترافیک ماهانه
 • ​​54,000 تومان هزینه سالانه
 • Plesk Control Panel
 • هفتگی Backup
 • ندارد Addon Domain
 • نامحدود Park Domain
 • نامحدود Sub Domain
 • نامحدود FTP Account
 • نامحدود Database
نامحدود نقره ای
 • فضا نامحدود فضای هاست
 • ترافیک نامحدود ترافیک ماهانه
 • ​​680,000 تومان هزینه سالانه
 • Plesk Control Panel
 • هفتگی Backup
 • ندارد Addon Domain
 • نامحدود Park Domain
 • نامحدود Sub Domain
 • نامحدود FTP Account
 • نامحدود Database
نامحدود طلایی
 • فضا نامحدود فضای هاست
 • ترافیک نامحدود ترافیک ماهانه
 • ​​138,000 تومان هزینه سالانه
 • Plesk Control Panel
 • هفتگی Backup
 • نامحدود Addon Domain
 • نامحدود Park Domain
 • نامحدود Sub Domain
 • نامحدود FTP Account
 • نامحدود Database